lenguyentst.com.vn

QUY TRÌNH TÁI XUẤT TRẢ LÔ HÀNG NHẬP KHẨU CHƯA LÀM TTHQ

Thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan, đang nằm trong khu vực cảng được đề nghị tái xuất trả hàng cho chủ hàng nước ngoài.

1. Thủ tục tái xuất trả các lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan, đang nằm trong khu vực cảng

– Hàng gửi nhầm lẫn, hàng thất lạc: Người vận tải cảng có văn bản gửi Chi cục Hải quan, nêu lý do nhầm lẫn, thất lạc, đề nghị được tái xuất. Trong văn bản nêu rõ đơn vận tải đường số, bản khai hàng hóa nhập khẩu, dự kiến ​​thời gian xuất khẩu, cửa khẩu xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất khẩu…

– Hàng nhập khẩu nhưng chủ hàng có văn bản không nhận hàng, đề nghị tái xuất. Trọng văn bản gửi Chi cục hải quan cảng phải nêu rõ lý do không tiếp nhận hàng hóa đề xuất được tái xuất, nêu rõ số lượng đơn vận tải đường bộ, bản khai hàng hóa nhập khẩu, dự kiến ​​thời gian xuất khẩu, cửa khẩu xuất khẩu, phương tiện giao thông vận tải tải xuất…

HỒ SƠ XIN XUẤT TRẢ HÀNG NHẬP KHẨU:

– Giấy giới thiệu (kèm sđt liên lạc) về việc xin xuất trả hàng nhập khẩu.
– Công văn xin trả lại (2 bản chính) của người vận chuyển tải hoặc công văn xin tái xuất của người nhận hàng (trong trường hợp không phải do nhầm lẫn).

Nội dung công văn cần ghi rõ:
+ Tên, địa chỉ công ty, mã số thuế công ty
+ Thông tin lô hàng xuất trả:
+ Tên tàu, số chuyến, ngày cập cảng Cát Lái.
+ Vận chuyển đơn: master bill/house bill…
+ Người gửi (Shipper), Người nhận (Consignee)…(ghi địa chỉ cụ thể)
+ Lý do xin xuất trả, dự kiến ​​thời gian xuất, cửa khẩu xuất (Cảng Cát) Điều khiển hoặc chuyển cổng nào), phương tiện tải phương tiện vận tải, các nội dung liên quan đến giấy phép, kiểm tra…(nếu có).
+ Lô hàng đã được tờ khai hay chưa, đã được hủy tờ khai (nếu có) thì kèm theo hồ sơ hủy tờ khai, xóa thuế, trong bộ hồ sơ.
+ Cam kết báo cáo đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo và các khiếu nại về sau của lô hàng.

– Điện, fax hoặc thư của Người gửi, Đại lý hãng tàu nước ngoài (gởi cho Hải quan và đơn vị xin trả hàng), nêu lý do xin nhận hàng về; yêu cầu được nhận lại hàng về địa chỉ nào (ghi cụ thể, đầy đủ); thuận về chi phí xuất trả…(kèm bản dịch sang tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của đơn vị xin xuất trả)
– Công văn từ chối nhận hàng của người nhận (Người nhận hàng): trong văn bản gửi Chi cục hải quân quan cảng (ghi địa chỉ công ty, mã số thuế công ty) ngoài việc nêu thông tin lô hàng, người nhận phải nêu lý do không nhận hàng đề nghị được tái xuất. Cam kết về nội dung khai báo, cam kết lô hàng chưa được mở tờ khai Hải quan và chưa được lập biên bản vi phạm.
– Bản sao vận đơn đã đối chiếu Manifest (hàng cont) hoặc xác nhận của kho và hải quan giám sát kho (nếu hàng đến kho) về hiện trạng lô hàng, bản khai chi tiết hàng hóa nhập khẩu (đóng gói danh sách).

2. Thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan tại CCHQ cửa khẩu cảng nơi hàng hóa nhập khẩu tái xuất trả hàng

– Trên cơ sở văn bản đề nghị của người tải/ chủ hàng, Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng thực hiện:

+ Chỉ đạo Đội / Tổ Giám sát tiếp nhận hồ sơ lô hàng, phối hợp với Tổ kiểm soát của Chi cục Hải quan và các cơ quan chức năng (nếu có) kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.
+ Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nội dung trên bản khai hàng hóa, tải đơn vận chuyển và không có thông tin khác thì xem xét chấp thuận đề nghị tái xuất lô hàng. Nếu kết quả kiểm tra không đúng với nội dung trên bản khai hàng hóa, tải đơn, hoặc có thông tin khẳng định lô hàng có vi phạm thì xử lý theo quy định.

– Nhiệm vụ của Đội/ Tổ Hải quan Giám sát:

+ Tiếp nhận hồ sơ lô hàng, phối hợp với Tổ kiểm soát Chi Hải cục và các cơ quan chức năng (nếu có) kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, cụ thể:
a) Phối hợp với Đội kiểm soát của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và/hoặc Đại diện Cục Điều tra Chống buôn lậu – Hải quan tổng cục.
b) Nếu lô hàng có ảnh hưởng đến kiểm dịch – thực vật, môi trường, sức khỏe cộng đồng… thì phối hợp với cơ quan kiểm dịch, môi trường, y tế… c) Việc kiểm tra thực tế hàng hóa phải
có Chứng kiến ​​của người vận tải/người khai hải quan hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

+ Niêm phong lô hàng khi kết thúc kiểm tra. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa được thiết lập thành biên bản có xác nhận của các bên tham gia. Đội/Tổ Giám sát báo cáo Lãnh đạo Chi cục kết quả kiểm tra để xử lý.
+ .Thực hiện giám sát lô hàng cho đến khi hàng được xếp lên tàu tái xuất đối với lô hàng không có vi phạm được tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.
+ Mở sổ theo dõi toàn bộ quá trình xử lý lô hàng, lưu hồ sơ xử lý theo quy định.

3. Trường hợp lô hàng được tái xuất trả tại cửa khẩu khác

– Tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu:
+ Thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại mục 2.
+ Lập 02 biên bản bàn giao gồm các tiêu chí: Tên người tải/người khai hải quan; number, symbol container; trạng thái niêm phong hải quan; đơn vận tải số, bản khai hàng hóa; thời gian dự kiến ​​xuất, phương tiện tải phương tiện vận tải…; công việc ký tên, đóng dấu xác nhận trên biên bản giao tiếp. Lưu 01 bản, gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất 01 bản.
+ Niêm phong bộ hồ sơ, gồm 01 Biên bản bàn giao và 01 bản sao các tờ giấy: Văn bản đề nghị của người vận tải/người khai hải quan có ý kiến ​​đồng ý của Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu; Biên bản chứng nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa; Vận tải đơn, bản khai hàng hóa (bản trích liên quan đến lô hàng); Giao bộ hồ sơ cho người vận tải/người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.
+ Thực hiện giám sát lô hàng khi đưa ra khu vực giám sát hải quân.

– Tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa tái sinh xuất trả:
+ Tiếp nhận hồ sơ lô hàng, kiểm tra niêm phong hồ sơ;
+ Kiểm tra trạng thái bên ngoài lô hàng, của niêm phong hải quan, đối chiếu với thông tin trên Biên bản bàn giao địa chí Hải cục nơi hàng nhập khẩu chuyển đến: a) Nếu phù hợp thì:
a1. Công chức hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận trên Biên bản bàn giao và hồi báo (fax) cho Chi cục Hải quan nơi hàng nhập khẩu;
a2. Thực hiện các giám sát viên cho đến khi lô hàng được thực xuất.

b) Nếu không phù hợp thì lập biên bản và xử lý theo quy định.
Nhập thông tin vào sổ 01/SGSXK và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Nguồn ảnh: sưu tập

Đóng phí lưu cont, lưu hủy cont hàng đầu vào tại bản gốc tàu, sau đó bản sao tàu đóng dấu xác nhận tái xuất lên lệnh giao hàng. Hãng tàu giao con dấu mới cho nhân viên XNK.

Nguồn ảnh: sưu tập
Nguồn ảnh: sưu tập
Nguồn ảnh: sưu tập

Trình duyệt của Hải quan giám sát thành công V/v Xin xuất trả hàng nhập khẩu trình lãnh đạo chi cục duyệt.

Nguồn ảnh: sưu tập

Biên bản chứng nhận nhiệm vụ thực hiện nội dung tờ khai của hải quan giám sát thành công v/v kiểm tra 100%.

Sử dụng trình này để thanh lý và vào sổ tàu tái xuất trả.MẨU CÔNG VĂN TỪ CHỐI NHẬP HÀNG NHẬP KHẨU VÀ BÀI NGHỊ XUẤT TRẢ CỦA NGƯỜI NHẬN . CÔNG TY … ( cty từ chối nhận hàng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                     Số: ………. —oOo—                                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018                                                                  CÔNG VĂN

(V/v: từ chối nhận hàng do người gửi nhầm lẫn)         Kính gửi: <hãng tàu> / <cty forwarder> / Hải quan cảng <…….>

Công ty …. <cty từ chối nhận hàng>, địa chỉ…., MST:….. chúng tôi có nhận được thông báo sẽ nhập một lô hàng với chi tiết như sau:

– Người gửi hàng:…………… ……………………………………………
– Số vận đơn (HBL): ………………………………………………………
– Cảng xếp hạng: ……………………………………………………………….
-Cổng hàng: …………………………………………………………….
– Ngày tàu đến: ……………………………………………………………..
– Tên hàng: ………………………………………… ………………………….
– Số lượng: ……………………………………………………………….
– Khối lượng: ………………………………………………………..
– Số container/số seal: ………………………

Do người gửi hàng gửi nhầm người tôi nên nhận nếu tôi làm công văn này xin từ chối nhận hàng và xin được xuất trả lô hàng như trên cho: …………………………………………..

Đề nghị công ty <forwarder> Hỗ trợ làm thủ tục xuất trả lô hàng này vào ngày …./……./2018 với số lượng đặt phòng……..…. Chúng tôi xin cam đoan chưa mở tờ khai nhập khẩu cho lô hàng nêu trên.

Xin Quý Ban Ngành giúp đỡ để chúng tôi sớm xuất trả lô hàng nêu trên.                                                                               CÔNG TY …..<cty từ chối nhận hàng>                                                                                                  Người đại diện

MẨU CÔNG VĂN XIN XUẤT TRẢ CỦA CÔNG TY FORWARDER CÔNG TY LOGISTICS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Số: ………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                                                                                                    —oOo—                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2018                                                                CÔNG VĂN

                                   (V/v: xuất trả hàng do người gửi nhầm hàng)

                           Kính gửi: <hãng tàu>, Hải quan cảng …

Chúng tôi, công ty Logistics, địa chỉ…., MST:….. có nhập một container hàng với chi tiết như sau:

– Đại lý gửi hàng:……………………………. ………………………
– Người gửi hàng: ……………… …………………………………………….
– Người nhận hàng: …………………………………………. ……………..
– Số tải vận tải đơn chủ (MBL): ………………………………….. ………………….
– Số tải vận đơn phụ (HBL): ………………………………….. ………………….
– Cảng xếp hạng: …………………………………………. …………….
– Cổng hàng: ………………………………………. ……………..
– Ngày tàu đến: ……………………………………… ……………..
– Tên hàng: …………………………………………. …………….
– Số lượng: ………………………………………….. …………….
– Khối lượng:…………………………………………………….. …………….
– Số container/số seal: …………………………………….. ……………….
Vì người gửi hàng nhầm người nhận nên người nhận hàng từ chối nhận hàng, do đó chúng tôi làm công văn này kính gửi quý cơ quan cho chúng tôi được xuất container trả hàng trên lại cho người gửi theo đặt chỗ số ………. , tàu chạy ngày … tháng …. năm 2018.

Chúng tôi cam kết đã thanh toán đầy đủ các chi phí phát sinh do công việc gửi hàng nhầm lẫn gây nên và cam mộng nội dung khai báo là đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan giúp đỡ để chúng tôi sớm xuất trả lô hàng nêu trên.

Chân thành cảm ơn và trân trọng lời chào!

                                                                                        CÔNG TY LOGISTICS
                                                                                                 Người đại diện

SƠ ĐỒ DIỄN GIẢI QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC TÁI XUẤT TRẢ LÔ HÀNG NHẬP KHẨU CHƯA LÀM TTHQ NK

Mọi liên hệ báo giá, góp ý hoặc yêu cầu tư vấn dịch vụ. Vui lòng liên hệ về hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN

Add:131/6 Street 8, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City,

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Skype: thuytrinh10b

>>> Có thể bạn quan tâm:

Quy trình thủ tục xuất trả hàng hóa theo 5306/TCHQ và 2817/HCM

Tổng hợp quy định về hàng tạm nhập, tái xuất tại Việt Nam

Phí và Lệ phí thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu