lenguyentst.com.vn

Công văn 4146/TCHQ-GSQL về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày 08/08/2023 Tổng cục hải quan đã ra công văn 4146/TCHQ-GSQL giải đáp vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ. Nội dung công văn như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Số: 4146/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc liên quan đến hoạt
động xuất nhập khẩu tại chỗ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

Kính gửi:

– Hiệp hội Dệt may Việt Nam

– Hiệp hội giấy và Bột giấy Việt Nam

– Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc

– Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

Tổng cục Hỏi quan nhậnn được công văn số 62/2023/VITAS-CS ngày 07/7/2023 củo Hiệp hội Dệt
May Việt Nom |VITAS]; công văn số 33/2023/CV- VPPA ngày 20/7/2023 của Hiệp hội Giấy về Bột
giấy Việt Nam; công văn số 0107/KC-TCHQ ngày 17/7/2023, công văn số 0207/KC-VPTT ngày
28/7/2023 của Hiệp hội Thương mọi và công nghiệp Hòn Quốc; công văn số VN242 của Văn phòng
Kinh tế và Văn hóo Đời Bắc tại Việt Nom về việc góp ý dự thảo sữa đổi, bổ sung Điều 35 Nghị định số.
08/2015/NĐ-CP về xuất nhập khẩu tọi chỗ, Tổng cục Hỏi quan có ý kiến như sau:

 1. Tổng cục Hỏi quơn được Bộ Ti chính gioo nhiệm vụ đónh gi tổng thể hực trọng hoợ! động xuối nhập.
  khểu tại chỗ hiện ngy và để xuất giời phép sữa đổi Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày
  121/01/2015 củo Chính phủ theo ý kiến chỉ đọo củo Văn phòng Chính phủ tọi Thông báo số 39/TB-VPCP.
  ngày 20/02/2023.
 2. Để thực hiện nội dụng trên, Tổng cục Hỏi quan đã rờ soát cóc văn bốn quy phọm phép luật liên quen,
  đánh gió, tổng kết hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tọi chỗ tợi khoản 1 Điểu 35 Nghị ảnh số
  08/2015/NĐ-CP trong thời gion từ năm 1998 đến ngy; bên cạnh đó, Tổng cục Hỏi quan đỡ tổ chức cóc
  buổi Hội thỏo (ngày 12/7/2023 tọi miền Bắc và ngày 19/7//2023 tại miền Nom) lấy ý kiến rộng rãi
  Cục Hỏi quon các nh, thành phố, cóc Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện dự thỏo so đổi,
  bổ sung Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Ngoài ro, Tổng cục Hỏi quơn đã tổ chức buổi làm việc
  với đại diện Bộ Công Thương để làm rõ cóc nội dung liên quan đến thương nhôn nước ngoài không có.
  hiện diện tợi Việt Nam
 3. Về các kiến nghị nêu khó khăn, vướng mắc của Hiệp hội, doonh nghiệp xuất phớ! từ quy định tại điểm c
  khoăn 1 Điều 35 Nghị nh số 08/2015/NĐ-CP, heo đó, tọi điểm này quy định: “Hòng hóø muơ bón
  giữo doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, có nhn nước ngoài không có hiện diện tơi Việt Nam và được
  thương nhân nước ngoài chỉ ảịnh gioo, nhận hông hóc với doonh nghiệp khóc lợi Việt am” Để hực hiện
  được quy định này, thương nhân nước ngoài phẽi đáp ứng điều kiện không có hiện diện ti Việt Nom thì
  thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tợi chỗ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị đình số
  08/2015/NĐ-CP. Trường hợp thương nhôn nước ngoài đỡ có hiện diện tọi Việt Nom như đỡ có Vốn
  phòng đợi diện, Chị nhónh, đều tv thành lộp tổ chức kinh tế; đồu tư góp vốn, muơ cổ phần, muo phần vốn
  góp; thực hiện dự án đều tự đều tự theo hình thức hợp đồng BCC; cóc hình thức đều tư, loại hình tổ chức
  kinh tế mới theo quy định của Chính phù hị không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tợi chỗ quy định tạ
  điểm c khoăn ] Điều 35 Nghị ảnh số 08/2015/NĐ-CP

Căn cứ quy định tọi Luật Thương mọi, Luật Quốn lý ngoại thương, bõn chối gioo dịch củo hòng hoó thì
bàng hóc xuất khẩu, nhập khẩu phối được đư rơ đươ vòo lãnh hổ Việt Nam hoặc đươ ro đươ vòo khu
vực hỏi quen riêng. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu tợi chỗ, hòng hoó được muo bón trong nội đị,
không có sự dịch chuyển hòng hoá ro khỏi biên giới Việt Nom, bản chối đây lò hoạt động muo bón nội
đo. Do vậy, cồn thiết phối đónh giá tổng thể hoạ! động xuất nhập khẩu tọi chỗ để đề xuốt phương ón sửo
đổi, bổ sung cho phù hợp với băn chốt của hoạ! động gioo dịch này. Cơ quan hỡi quon không thực hiện
thủ tục hãi quan đối với hoạ! động này, chuyển thònh hoợ! động muo bón nội địa do cơ quon thuế nội đó
“quên lý. Việc cóc Hiệp hội, doonh nghiệp để nghị giữ nguyên quy định tợi điểm c khoăn 1 Điều 35 Nghị
ảnh số 08/2015/NĐ-CP lò không phù hợp với phóp luật về thương mọi, phép luệt về quản lý ngoại thương và bản chất của giao dịch này. Khi bỏ thủ tục Hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa quy định tại điểm C khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ bớt được một thủ tục hành chính trong hoạt động mua bán, giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp và từ đó cũng sẽ góp phần giảm chi phí doanh nghiệp.

Đối với các phản ánh, vướng mắc khó khăn của Hiệp hội, doanh nghiệp, liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu trong quá trình thực hiện sửa đổi Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Hiệp hội được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– TT Nguyễn Đức Chi ( để báo cáo);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Bắc Hải

Trên đây là một số những thông tin về Phản hồi của hải quan về xuất khẩu tại chỗ theo công văn số 4146/TCHQ-GSQL mà Lê Nguyễn muốn cung cấp đến cho bạn.

>>> Xem thêm:

Quyết định 3810/QĐ-BKHCN

Quyết định 3162/QĐ-BCT

Xin vui lòng liên hệ với Lê Nguyễn để được tư vấn miễn phí:

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển

> Vận chuyển hàng hóa quốc tế đường hàng không

> Vận chuyển hàng đóng ghép container, hàng kho CFS – CFS

> Dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

> Dịch vụ vận chuyển nội địa bằng xe tải, xe đầu kéo đến kho, xưởng khách hàng

> Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, công bố, hợp quy, hợp chuẩn, kiểm định, kiểm tra chất lượng