lenguyentst.com.vn

CÔNG VĂN 4059/TCHQ-GSQL – V/V: C/O Mẫu KV, AK

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4059/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu KV, AK
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ áp dụng trong giai đoạn dịch Covid 19 và thông báo của Hải quan Hàn Quốc tại Công hàm ngày 11/8/2021 đề nghị áp dụng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn dịch Covid 19, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện đối với C/O do Hàn Quốc cấp như sau:

1. Cơ quan hải quan chấp nhận bản scan hoặc bản chụp C/O mẫu KV, AK do Hàn Quốc phát hành, được người khai hải quan nộp theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy C/O mẫu KV, AK.

2. Công chức hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu KV, AK trên trang thông tin điện tử của Hàn Quốc để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định và in một bản C/O để lưu hồ sơ hải quan. Trang thông tin điện tử C/O của Hàn Quốc được hướng dẫn tại Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và trang thông tin www.customs.go.kr/co.html.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Mọi liên hệ báo giá, góp ý hoặc yêu cầu tư vấn dịch vụ. Vui lòng liên hệ về hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LÊ NGUYỄN

Add:131/6 Street 8, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City,

Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687

Handphone: 0813892889

Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn

Gmail: thuytrinh10b@gmail.com

Skype: thuytrinh10b

>>> Có thể bạn quan tâm: 

Thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế

Thủ tục nhập khẩu máy lọc không khí 2023